1. Ana Sayfa
  2. Akademik Personel Alımı

Milli Savunma Üniversitesine Sivil Kaynaktan Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapılacak

Milli Savunma Üniversitesine Sivil Kaynaktan Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapılacak
Milli Savunma Üniversitesi
0

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik
Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim
üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.
Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi,
öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü
müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve
atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya
başvuru yapabilecektir.
İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve
Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.
Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde
yapılacaktır.
Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta
olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi
kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi
bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),
d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak,
e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)
tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,
ğ. Doçent unvanına sahip adaylar sadece doçent ve profesör kadrolarına başvuru yapabilecektir.
h. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari
şartları ve puanı karşılama şartları aranır.
2. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BAŞVURU DOSYASI KAPSAMI
a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),
d. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
ğ. Üç adet ıslak imzalı “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu” (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst
köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),
ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik
Değerlendirme Çizelgesi”,
j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,
k. Profesör ve doçent kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı),
l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet CD/DVD’ye veya 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf
formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı
soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital
dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.
3. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN
BAŞVURU DOSYASI KAPSAMI
a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. (Beden Eğitimi ve Spor Grup Başkanlığı kadrosuna yapılacak başvurularda dil şartı aranmaz),
d. ALES belgesi,
e. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
f. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
g. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
ğ. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
h. Üç adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
ı. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri,
i. Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk,
j. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
k. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar
Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya
kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

Yorum Yap