1. Ana Sayfa
  2. Akademik Personel Alımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesine 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesine 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak
0

Ondokuz Mayıs Üniversitesine 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesine 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak. Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi 03.11.2021 Çarşamba
Son Başvuru Tarihi 17.11.2021 Çarşamba mesai bitimi
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 23.11.2021 Salı
Giriş Sınavı Tarihi 26.11.2021 Cuma
Sonuçların Açıklama Tarihi 01.12.2021 Çarşamba
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.omu.edu.tr

Genel Şartlar
(1) Mezkur Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2)  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  hariç  olmak  üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4)  Araştırma  Görevlileri  2547  sayılı  Kanunun  50/d  maddesi  uyarınca  alınacaktır.  2021  yılı  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

Özel Şartlar
(1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kadrolara Başvuracak Adaylar:
1- Dilekçe  (Başvuru  dilekçelerinde başvurulan  kadronun,  Sayısı,  Birimi,  Anabilim Dalı,  Unvanı,  Açıklaması  ve  Adayın  iletişim adresleri -adres, telefon no, email v.s.- açıkça belirtilecektir.)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi  kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)
(4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
6- Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).
7- ALES Belgesi
8- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
9- Yabancı Dil Belgesi
10- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden resmi kurumlar için alınan belge) Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.

Önemli Notlar
1- Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması gerekmektedir.
3-  Adayların  tek  bir  kadro  ilanına  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  başvuruları  değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-  Adayların  şahsen  veya  posta  yolu  ile  başvurmaları  gerekmektedir  Postada  yaşanan  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  İnternet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılacak başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
5-  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan metni için tıklayınız

Yorum Yap