1. Ana Sayfa
  2. İşçi Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine 4 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine 4 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı
0

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine 4 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacak.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda Engelli Büro İşçisi olarak çalıştırılmak üzere (EKPSSP3 Puanı Esas Alınmak Üzere) 4, Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere (Noter Kurası İle) 4 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
4) 657/53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5) Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)
7) İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
8) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
9) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
10) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
11) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak.
13) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
14) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
15) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR
Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri (Eski Hükümlü – 4 kişi)
1) En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3) (Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda sıralamaya girmiş olmak.
4) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

Büro İşçisi (Engelli – 4 kişi)
1) Lisans mezunu olmak.
2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3) (EKPSSP3 B gurubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.)
4) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Talep şartlarını taşıyan adaylar, 01.11.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

İşçinin Vasfı İşin Niteliği Açık İş Sayısı İş-Kur Başvuru Sonuç Listesinin Yayım Tar. Noter Kurasının Yapılacağı Tarih Kura Sonucu Yayım Tarihi Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Sonucu Yayım Tarihi
Eski Hükümlü Sürekli İşçi Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri 4 12.11.2021 18.11.2021
Saat: 14.00
22.11.2021 25.11.2021
Saat: 09.00
30.11.2021
Başvuru Yeri ve Süresi: https://esube.iskur.gov.tr 01.11.2021 – 05.11.2021
Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyurunun Yayımlanacağı Adres: www.ksu.edu.tr  Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Kura Çekiminin ve Sözlü Sınavın Yapılacağı Salon: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Kongre Merkezi (Büyük Salon)

 

İşçinin Vasfı İşin Niteliği Açık İş Sayısı İş-Kur Başvuru Listesinin Yayım Tarihi EKPSSP3 B Grubu Puan Sıralamasına Göre Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananların
Sonucunun Yayım Tarihi
Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Sonucu Yayım Tarihi
Engelli Büro İşçisi Büro Hizmetleri 4 12.11.2021 18.11.2021 25.11.2021
Saat: 09.00
30.11.2021
Başvuru Yeri ve Süresi: https://esube.iskur.gov.tr
01.11.2021 – 05.11.2021
Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyurunun Yayımlanacağı Adres: www.ksu.edu.tr Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
Sözlü Sınavın Yapılacağı Salon: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Kongre Merkezi (Büyük Salon)

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
Belge teslim tarihi kura sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemizin web sayfasında (www.ksu.edu.tr) yayınlanacaktır. Kura sonucu belirlenen adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; hazırlaması gereken tüm belgeleri (eğitim durumu, öncelik durumu vb.) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
2) Askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
3) Diploma/Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Park Bahçe ve Temizlik Personeli – Hükümlü Personel için; En az Lise ve Dengi Okul Mezuniyet Belgesi.), (Büro işçisi – Engelli Personel için; Lisans diploması)
4) EKPSSP3 Sonuç Belgesi (Engelli Büro İşçisi İçin)

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
2) Asil ve yedek üyeler Üniversitemizin web sayfasında (www.ksu.edu.tr) ilan edilecektir.

Yorum Yap