1. Ana Sayfa
  2. Memur Alımı

50 Zabıta Memuru Alınacak

50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
0

Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alınacak.

50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Şahinbey Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sahinbey.bel.tr) temin
edeceklerdir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu
ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
Tasdik edilebilir),
9. 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 13/12/2021’den 17/12/2021 günü mesai bitimine kadar (mesai
günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Kolejtepe Mah. Yeşilcami Cad. No:8 Şahinbey/Gaziantep
adresinde Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin www.sahinbey.bel.tr resmi internet sayfasından ilan
edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Şahinbey
Belediyesi genel ağ sayfasından (www.sahinbey.bel.tr) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile
temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 27/12/2021 –
30/12/2021 günleri ve tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav
Gaziantep Üniversitesi’nde, uygulamalı sınav ise Akkent Mahallesi 1304030 Nolu Sokak No:6 “Akkent
Spor Köyü” adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi
gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsar
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer puan olmak üzere
toplamda 100 puan üzerinden; uygulamalı sınav da 100 tam puan üzerinden yapılır.
2. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’ si, uygulamalı sınavın %50’ si alınarak sınav puanı
hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
3. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan
edilecektir.
4. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
5. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde
(http://www.sahinbey.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde (http://www.sahinbey.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan metni için tıklayınız

Yorum Yap