1. Ana Sayfa
  2. Memur Alımı

Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak

Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak
0

Kamu kurumları tarafından yayınlanan iş ilanlarını yayınlamayı sürdürüyoruz. Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak. KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi en az 50 KPSS Puanı ile 6 Memur Alacak

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
d) V.H.K.İ.ve Bilgisayar İşletmeni kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
e) Eğitmen kadrosuna başvurularda, tablonun nitelik kısmında belirtilen bölümler için (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hariç) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.kocarli.bel.tr temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
j) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
k) Eğitmen kadrosuna başvurularda, tablonun nitelik kısmında belirtilen bölümler için (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hariç) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 13.04.2022 ile 15.04.2022 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin yaziisleri@kocarli.bel.tr. mail adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Koçarlı Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresine gönderebileceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
❖ Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı sınava çağrılacaktır.
❖ Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
❖ Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirmesini müteakip 20.04.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz www.kocarli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
❖ Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
❖ Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
❖ Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
❖ Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Koçarlı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Yazılı sınav 27.04.2022 günü saat 09.30”da başlamak üzere Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı –AYDIN adresinde yapılacaktır.
Yazılı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Yazılı Sınav Konuları:
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan yazılı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.kocarli.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlanın metni için tıklayınız

Benzer ilanlar için Memur Alımı kategorimizi ziyaret edebilirsiniz

Yorum Yap