1. Ana Sayfa
  2. Memur Alımı

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alımı yapacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alımı yapacak
Konya Akşehir Belediyesi
0

Konya İli Akşehir Belediye Başkanlığı

İLK DEFA MEMUR ALIM İLANI
Akşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı

1

Memur

GİH

8

1

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları veya Yönetim Bilimleri programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/
Erkek

P3

En az 60
puan

2

Memur

GİH

8

1

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Sosyal Hizmetler veya Sosyal çalışmalar programlarının birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek

P3

En az 60
puan

3

Memur

GİH

8

1

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans programlarının birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek

P3

En az 60
puan

4

Memur

GİH

8

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Tasarımı programlarının birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek

P3

En az 60
puan

5

Memur

GİH

8

1

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Radyo- Televizyon ve Sinema, Reklamcılık, Yeni Medya, Gazetecilik, Basın ve Yayın, programlarının birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek

P3

En az 60
puan

6

Memur

GİH

8

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek

P3

En az 60
puan

7

Memur

GİH

8

1

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek

P3

En az 60
puan

8

Memur

GİH

8

1

Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Çevre Sağlığı, Çevre Koruma ve Kontrol, Programlarının birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/
Erkek

P93

En az 60
puan

9

Zabıta
Memuru

GİH

8

5

Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler programlarının birinden mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek

P93

En az 60
puan

10

Zabıta
Memuru

GİH

8

2

Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler programlarının birinden mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın

P93

En az 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1-         BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a)         Türk vatandaşı olmak,
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)         Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)         İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2-         BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a)         İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)         Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)         Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)
d)         Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)         13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.
3-         BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Adaylar Başvuru Formunu belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden veya www.aksehir.bel.tr internet adresinden temin ederek doldurduktan sonra imzalamak suretiyle BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a)         Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
b)         Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
c)         Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d)         KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu (barkotlu) Bilgisayar Çıktısı,
e)         Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)         Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
g)         Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h)         İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir)

i)          Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4-         BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)         Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 29/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (09:00-12:00 / 14:00-17:00 saatlerinde) Meydan Mahallesi Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b)         Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@aksehir.bel.tr mail adresine yapabileceklerdir.
c)         Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
d)         Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Şahsen yapılacak başvurularda HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
5-         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a)         Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b)         Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)         Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 10/12/2021 günü belediyemizin (www.aksehir.bel.tr) resmi internet sayfasında ilan edilecektir.
d)         Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri/adresi ve sınav tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e)         Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f)         Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g)         Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
6-         SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Memur kadroları alımı için 21.12.2021 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere Nasreddin Hoca Mahallesi 32501 Sokak No: 3 Akşehir/Konya adresinde bulunan Akşehir Kültür Merkezinde (AKM) sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 23.12.2021 günü saat 09.00’da başlamak üzere İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 4 Akşehir/ Konya adresinde yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a)         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b)         Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d)         Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Zabıta Memuru için Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7-         SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.aksehir.bel.tr) ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.aksehir.bel.tr) ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden (www.aksehir.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Yorum Yap