1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak
0

Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli(temizlik-bakım-şoför), Hemşire, Sağlık Personeli, Büro Personeli, Teknisyen gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Mayıs 2022.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi farklı alanlarda 49 sözleşmeli personel alacak

I. GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

7) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak

III. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Kimlik Bilgisi

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Ortaöğretim kuramlarından mezun olanlar belgesini sisteme yükleyecektir.)

3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)

4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)

5) 2020 yılı KPSS sonuç belgesi

6) Askerlik durum belgesi (Beyan edilecektir.)

7) Adli sicil kaydı (Beyan edilecektir.)

Adayların https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan metni için  tıklayınız

Benzer ilanlar için Sözleşmeli Personel Alımı kategorimizi ziyaret edebilirsiniz

 

 

Yorum Yap