1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birçok alanda 11 personel alıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birçok alanda 11 personel alıyor
Malatya Turgut Özal Üniversitesi birçok alanda 11 personel Alıyor
0

Teknisyen, Şoför, Temizlik Görevlisi, Programcı, Avukat, Çözümleyici, Büro Personeli kadrolarında çalıştırılmak üzere Malatya Turgut Özal Üniversitesi birçok alanda 11 personel alıyor. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine güre  istihdam edilecek  sözleşmeli personel kadrolarına son başvuru tarihi 19 Mart 2022. Şartlar yazının devamında

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 Personel Alıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 Personel Alıyor

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından malınım bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (..,)(!) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçlan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından(2020KPSSLisans,2020KPSSOrtaöğretimve2020KPSSÖnLisans)birine girmiş ve bu sınavlardan en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak

I) ilanın yayınladığı tarih itibariyle belgelere sahip olmak.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

h) İstenilen sertifikalar MEB, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Onaylı olması gerekmekledir.

i) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,

J) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,

k) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

1) Askerlik dununu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

  • *4 Adet Fotoğraf,
  • *Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (www.ozal.edu.tr) adresinden temin edilecektir)
  • *Özgeçmiş,
  • *Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edinmektedir.)
  • *Kimlik Fotokopisi,
  • *Adli Sicil Kaydı, (E-Dcvlet üzerinden alman belgeler kabul edilmektedir.)
  • *Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • *Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
  • *Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir,

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge yada beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Detaylı Bilgi için:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,

Adres: Alacakapı Mahallesi KırkgÖz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA Tel:

0422 846 12 55 – 0422 846 12 65 E-mail: personel@ozal.edu.tr

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Benzer ilanlar için Sözleşmeli Personel Alımı kategorimizi ziyaret edebilirsiniz

Yorum Yap